Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Bridge Alfa w ramach Działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest przez Cluee App Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków NIP: 6751746393 REGON: 388326206 KRS: 0000887380

Cele projektu

Celem projektu badawczo-rozwojowego jest opracowanie narzędzia wspierającego mikro i małe przedsiębiorstwa w zarządzaniu swoimi finansami.

Planowane efekty

Planowana jest realizacja prac B+R zgodnie z planem rozwoju projektu.

Wartość projektu

Wartość projektu: 1 000 000 PLN; Wkład z Funduszy Europejskich: 800 000 PLN